Regulamin

Zasady korzystania z serwisu affmarketing.pl

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wydawcą serwisu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://affmarketing.pl , zwanego dalej „Serwisem” jest Semanticad Sp. z o.o. z siedzibą: 31-156 Kraków, ul. Zacisze 7/9, wpisana do KRS pod numerem 0000596683, posiadającą NIP 6762499774, zwana dalej „Semanticad”.
2. W ramach Serwisu publikowany jest magazyn Internetowy o nazwie „Affmarketing” prowadzony przez Alberta Czajkowskiego – redaktora. Adres i siedziba Redakcji: ul. Zacisze 7/9, 31-156 Kraków.
3. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu.

§ 2
DEFINICJE

1. Affmarketing – magazyn internetowy „Affmarketing”;
2. Program partnerski – system marketingu internetowego, oferowany przez firmy zewnętrzne, polegający na polecaniu usług i produktów danych firm w zamian za prowizję od sprzedaży.
3. Redakcja – zespół osób powołanych przez Redaktora Affmarketing do prowadzenia Serwisu. Adres i dane kontaktowe Redakcji Serwisu: adres internetowy – http://affmarketing.pl/kontakt/ e-mail – redakcja@affmarketing.pl, telefon 794 145 453 adres korespondencyjny – ul. Zacisze 7/9, 31-156 Kraków.
4. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu Affmarketing;
5. Serwis – serwis internetowy, na którym publikowany jest Affmarketing, dostępny pod adresem www.affmarketing.pl;
6. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 3
WYMOGI TECHNICZNE

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu stacja końcowa Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
a) aktywne łącze internetowe,
b) System operacyjny min Windwos, Mac OS, Linux lub podobny,
c) włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java.
2. Serwis nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.
4. Administrator informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Serwisu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym zwraca się uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem.
5. W Serwisie wykorzystane są pliki typu cookies. Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Cookies dostępną w zakładce http://affmarketing.pl/polityka-cookies/ Serwisu.

§ 4
Korzystanie z Serwisu

1. Przedmiotem działalności Serwisu jest popularyzowanie treści z dziedziny marketingu afiliacyjnego, w szczególności poprzez publikację artykułów, informacji, grafik oraz innych materiałów dotyczących marketingu afiliacyjnego, a także prowadzenie rankingu Programów Partnerskich, zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie.
2. Użytkownikiem Serwisu może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkowanie Serwisu jest nieodpłatne.
3. Struktura Serwisu została zaprojektowana w taki sposób, aby można go było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych (brak opcji rejestracji i logowania). Podczas odwiedzania Serwisu nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji Użytkownika Serwisu.
4. Każdy Użytkownik może zapoznać się z treścią zamieszczonych w Serwisie informacji i artykułów. Administrator zastrzega jednak, iż wszelkie materiały, w tym teksty, fotografie i grafika objęte są ochroną prawno – autorską, wobec czego zabronione jest użytkowanie Serwisu mogące prowadzić do naruszenia tych praw, w tym w szczególności podejmowania działań sprzecznych z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu.
5. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika Serwisu materiałów o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności zabronione jest zamieszczanie we wszelkich miejscach dostępnych na łamach Serwisu treści niezgodnych z prawem, nawołujących do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie lub wyznanie, treści o charakterze lub oddźwięku wulgaryzmów, nieprzyzwoitości, profanacji lub w inny sposób kontrowersyjnych, treści pornograficznych treści naruszających dobra osobiste lub prawa podmiotowe innych osób lub podmiotów, treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności niezgodnej z prawem.
6. W ramach Serwisu Użytkownik ma możliwość:
a) przeglądania bazy publikowanych artykułów i informacji, bazy Programów Partnerskich oraz rankingu Programów Partnerskich znajdujących się w Serwisie;
b) dokonywania oceny Programów Partnerskich widniejących w Serwisie;
c) zamieszczania własnych komentarzy i opinii dotyczących Programów Partnerskich i artykułów zamieszczonych w Serwisie.

§ 5
PROWADZENIE RANKINGU PROGRAMÓW PARTNERSKICH

1. Programy Partnerskie oraz związane z nimi dane i informacje umieszczane są w Serwisie przez Redakcję.
2. W ramach Serwisu Redakcja prowadzi i udostępnia ranking Programów Partnerskich, prezentujący wyniki i oceny tych programów, odrębnie według ocen otrzymanych od Redakcji oraz otrzymanych od Użytkowników Serwisu.
3. Każdy Użytkownik może dokonać oceny przedstawionych w ramach Serwisu Programów Partnerskich, posługując się w tym celu wyborem odpowiedniej punktacji ze skali od 1 do 10, w której ocena 10 oznacza ocenę najwyższą.
4. Użytkownik zobowiązuje się dokonywać oceny w sposób obiektywny, w dobrej wierze, zgodnie z zasadami uczciwości i rzetelności oraz z uwzględnieniem całokształtu okoliczności związanych z danym Programem Partnerskim.
5. Komentarze i wpisy pozostawione w Serwisie przez jego Użytkowników są prywatnymi opiniami ich autorów, a Redakcja nie ma wpływu na ich treść. Jednakże Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia tych wpisów i komentarzy, które naruszają zasady niniejszego Regulaminu, przepisy prawa, w tym prawa osób trzecich lub zawierają treści sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz zasadami etykiety.
6. Możliwość dokonania oceny dla Programu Partnerskiego, jak i również średnia oddanych przez Użytkowników dla danego programu ocen, widnieją przy prezentacji każdego z Programów Partnerskich w Serwisie.
7. Ranking Użytkowników tworzony jest na podstawie średniej wszystkich ocen oddanych na Programy Partnerskie przez Użytkowników.
8. Ranking Redakcji opracowywany jest zgodnie z ogólnymi i przekrojowymi ocenami, wystawionymi dla każdego z Programów Partnerskich przez poszczególnych redaktorów Redakcji Affmarketing.
9. Pozycja w rankingach ustalana jest na podstawie średniej ocen Użytkowników lub oceny Redakcji, w porządku malejącym.
10. Rankingi będą aktualizowane na bieżąco.

§ 6
PRAWA AUTORSKIE I POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Wszelkie materiały udostępniane na stronach Serwisu Affmarketing, a w szczególności: tekst, grafika, muzyka, oprogramowanie chronione są prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez zgody Redakcji. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez Serwis oraz odwiedzanie stron Serwisu, Użytkownik nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści/materiałów, a w szczególności do oprogramowania, zamieszczonych na stronach Serwisu.
2. W przypadku, gdy użytkownik pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane na stronach Serwisu Affmarketing, proszony jest o kontakt na adres e-mail: redakcja@affmarketing.pl
3. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Redakcję o potencjalnym naruszeniu.
4. Redakcja powiadomiona o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu treści będących przyczyną naruszenia.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Redakcja zastrzega możliwość wprowadzenia czasowej przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowanej koniecznością prowadzenia prac aktualizacyjnych i serwisowych. Użytkownicy zostaną poinformowani o planowanej przerwie serwisowej poprzez umieszczenie komunikatu w Serwisie co najmniej na 2 dni przed tymi pracami.
2. Sugestie, opinie czy uwagi dotyczące Serwisu Affmarketing mogą być zgłaszane przez Użytkownika do Redakcji na adres e-mail: redakcja@affmarketing.pl.
3. Wydawca nie jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne szkody spowodowane zarówno niezależnym od Wydawcy wadliwym działaniem Serwisu, jak również niedozwolonym zachowaniem innych Użytkowników. Ograniczenie odpowiedzialności obejmuje również niedozwolone zachowania Użytkowników, szczególnie zamieszczenie w Serwisie treści zniesławiających, obraźliwych lub niezgodnych z prawem.
4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub utracone korzyści mogące powstać z tytułu korzystania lub braku możliwości korzystania z Affmarketing, w szczególności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
5. Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Redakcja poinformuje o tym niezwłocznie poprzez przesłanie wiadomości na podany podczas rejestracji e-mail wraz z datą, od której zmiany wejdą w życie. Zmiany w regulaminie wchodzi w życie z dniem podanym w ogłoszeniu na stronie internetowej Serwisu.
6. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem affmarketing.pl/regulamin/